Przejdź do treści
Nagłówek zielony
Jesteś na: Strona główna Konsultacje społeczne
Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu
Artybut Wartość
Tytuł: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu
Opis przedmiotu konsultacji:
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jego Statutu:
 • organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Rokietnica;
 • samorządy uczniowskie z terenu Gminy Rokietnica.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r termin przeprowadzenia konsultacji został określony na okres od 8 maja 2023 roku do 22 maja 2023 roku włącznie.

Z projektem uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jego Statutu można zapoznać się tutaj >>> LINK

Formularz konsultacji >>> LINK

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

ZARZĄDZENIE NR 58/2023

WÓJTA GMINY ROKIETNICA

z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jego Statutu

Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz Uchwały Nr LVI/389/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zasad określających szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje społeczne z:

 1. organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571.), działającymi na terenie Gminy Rokietnica,
 2. samorządami uczniowskimi z terenu Gminy Rokietnica,

dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, przeprowadzone będą poprzez przyjmowanie opinii i uwag z wykorzystaniem formularza w formie elektronicznej, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Formularz konsultacji do wypełnienia będzie udostępniony wraz z projektem uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu:

 1. na gminnym portalu konsultacji społecznych: https://konsultacje.rokietnica.pl/;
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.rokietnica.pl w zakładce:
 1. DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO / INFORMACJE,
 2. GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE;
 1. na stronie internetowej www.rokietnica.pl w zakładce:
 1. GMINA / MŁODZIEŻOWA RADA GMINY ROKIETNICA,
 2. DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE.

3. Określa się termin przeprowadzenia konsultacji od 8 maja 2023 roku do 22 maja 2023 roku włącznie.

4. Publikacja informacji o przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 1 zamieszczona
będzie w Biuletynie Informacji Publicznej zakładce: DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO / INFORMACJE i GMINA / KONSULTACJE SPOŁECZNE, na gminnym portalu konsultacji społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Rokietnica www.rokietnica.pl w zakładce: GMINA / MŁODZIEŻOWA RADA GMINY ROKIETNICA i DLA MIESZKAŃCA / ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / KOMUNIKATY-INFORMACJE.

5. Konsultacje obejmują zasięganiem teren Gminy Rokietnica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy Rokietnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/-/ Wójt Gminy Rokietnica
Bartosz Derech

projekt uchwały Rady Gminy Rokietnica wraz z załącznikami

 

Metoda: Dyskusja o dokumentach
Kategoria: Inwestycje
Data od: 08-05-2023
Data do: 22-05-2023
Inicjator konsultacji: Gmina Rokietnica
Status:
Zakończona

Czas konsultacji:
Zakończono: 2023-05-22 23:59Załączniki:


Zarządzenie Wójta nr 58_2023 - załącznik.pdf Pobierz sprawozdanie
Wygeneruj plik PDF Generuj plik PDF
Skomentuj ogłoszenie

Standardowy komentarz


Kontakt w sprawie konsultacji Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Rokietnica w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Rokietnica i nadania jej Statutu